กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายปรีดา โคตรสุโน
ครู คศ.3

นางบุษบา พัสดร
ครู คศ.3

นายสมยงค์ มุขไชยา
ครู คศ.2

นางสาวจุฑารัตน์ คุราวัน
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0988618185