กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจริยา ใสปัน
ครู คศ.1

นางสาวณัฐนันท์ จันทร์เพ็ง
ครู คศ.1

นางสาววินัฏดา ศรีกระษร
ครู คศ.1

นางสาวธนพร เพชรสมบัติ
ครู คศ.1