ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางเฉลียว ชินโณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชัย เหนือโพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : รองผู้ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีดา โคตรสุโน
ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสถาพร สิมลา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย คงสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางกนิษฐา ผาสุทร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี พะยิ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :