ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

ม.๑ ๕๑ ๕๔ ๑๐๕ ๒๗
ม.๒ ๖๑ ๕๒ ๑๑๓ ๓๘
ม.๓ ๗๐ ๕๘ ๑๒๘ ๔๓

รวม

๑๐ ๑๘๒ ๑๖๔ ๓๔๖  
ม.๔ ๓๒ ๖๑ ๙๓ ๓๑
ม.๕ ๓๑ ๔๗ ๗๘ ๒๖
ม.๖ ๑๙ ๖๑ ๘๐ ๒๗

รวม

๘๒ ๑๖๙ ๒๕๑  

รวมทั้งหมด

๑๙ ๒๖๔ ๓๓๓ ๕๙๗