E-Service

Smart Area
https://www2.spm21.com/smart_area62/index.php

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู
https://e-money.spm21.com/e-money/

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการ
https://e-money.spm21.com/e-money_pr/
Adobe Acrobat Document ใบเบิกงานสวัสดิการเกี่ยวกับบุตร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 382.52 KB
Adobe Acrobat Document คำขอมีบัตรประจำตัว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52 KB
Adobe Acrobat Document แบบคำร้องขอย้าย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.77 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัิติงานธุรการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.77 MB
Adobe Acrobat Document แบบฟอร์มเบิกรักษาค่าพยาบาล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 426.74 KB
Adobe Acrobat Document หนังสือยินยอมการย้ายสัปเปลี่ยน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.33 KB